CUỘC THI FUTURARC PRIZE 2015


FUTURARC PRIZE 2015Tổng quan Cuc thi FuturArc Prize được tập đoàn BCI khởi xướng vào năm 2007 thông qua bphn xut bn ca tập đoàn, tập san FuturArc nhm tìm ra các ý tưởng thiết kế tiên tiến, sáng to cho Châu Á. Cuc thi to mt din đàn cho Kiến trúc sư & Sinh Viên - những người quan tâm đến các vn
đề môi trường. Thông qua sự tác động mnh mcủa trí tưởng tượng, cuc thi mong mun thu hút các tm nhìn vmột tương lai bền vng. Tp san FuturArc là nhà tchc giải thưởng. Tp san này là n phm xut bn hai tháng mt ln
để ghi nhận tác động ca các công trình vào xã hi và môi trường, thúc đẩy ngành kiến trúc th hin trách nhim vi xã hi và sinh thái.
Đơn vị phụ trách đăng ký cuộc thi là BCI Asia Construction Information Pte Ltd, công ty trc thuc tập đoàn BCI.
Đơn vị phụ trách đăng ký cuộc thi FuturArc Prize 2015 371 Beach Road, #02-25 Keypoint Singapore 199597 Email: prize@futurarc.com
TÓM TẮT
Tái thiết Cuc sng | Phc hi sc khe cho hthng sinh hot. Thiết kế tái to là sa cha và phc hi các hthng sinh hot. Nó nhm mục đích nâng cao các hệ sinh thái đến mc chúng có thtruyn sc sng và tduy trì. Các thành phố châu Á đã phát trin vi mt tốc độ và theo cách gây tn hại đến cuc sng và khả năng sống. Chúng ta đã qua thời điểm mà chcn gim nhẹ hành vi là đủ. Ví d, vẫn chưa đủ nếu chtiêu thít đi hoc to
điều kin tốt hơn bên trong công trình và khung tòa nhà. Các thit hại đã gây ra phải được sa cha quy mô hthng. Vi tt ccác tòa nhà mi và khu vc lân cận, chúng ta nên đặt mc tiêu phi làm tht tt; mi scan thip phi là một hành động có tác động sâu vào sinh thái, gây ra mt hthống thay đổi toàn din. Thiết kế tái to bắt đầu vi vic phác ha các hsinh thái, hin ti và quá kh, chng hạn như đa dng sinh học và môi trường sng, dòng chy và lưu vực thủy văn, các lung vt liệu và năng
lượng. Điều này phi bao gm các hthng nhân to, các mng xã hội, văn hóa và kinh tế để xác
định môi trường sng của con người. Nó nhm mục đích khôi phục lại các tương tác cùng có li gia các thành phn, to ra kết quthun dương cho tt ccác bên liên quan.
Nhiệm vụ Mt bài dthi có thbao gm bt kskết hp nào ca các vấn đề sau: 1. Công trình mi hoc theo điều kin. 2. Vùng lân cn mi hoặc theo điều kin. 3. Thành ph- mạng lưới hoặc cơ sở htng. 4. Ranh gii sinh thái – lưu vực sông, nơi sinh sống, đường hành lang. Mi bài dthi sto mt tình hung để làm thế nào ý tưởng đề xut, qua vic nhân rng, smiêu tmt sáng kiến chiến lược cho mt thành phchâu Á bn vng. La chọn địa điểm tùy theo ý ca thí sinh dthi và phi được gii thích rõ ràng trong bài dthi. Chchp nhận các địa điểm châu Á hoc Úc.
TIÊU CHUẨN HỢP LỆ Cuc thi FuturArc Prize 2015 được mrng trên toàn thế gii cho mi Cá nhân và Nhóm đáp
ng các yêu cu cn thiết. Cuộc thi được chia làm hai thloại tham gia: “ Kiến trúc sư” và “Sinh viên”.
Kiến trúc sư
Tham gia với tư cách cá nhân Bt kcá nhân nào có chng nhận đủ tư cách kiến trúc sư do một cơ quan chuyên ngành được công nhn tại nước hành nghcủa người đó hoặc có các bng cp chuyên môn hp pháp ngành kiến trúc ca các tchc ngang đại học được công nhận đều có ththam gia cuc thi. Các cá nhân dthi được xem là tác gica dự án đăng nộp và sẽ được công nhận như thế trong các trong các thông cáo, trưng bày, triển lãm và các n phm xut bản liên quan đến cuc thi. Mi cá nhân dthi sẽ là người đại din duy nht liên lc vi Ban Tiếp nhận Đăng ký.
Tham gia theo Nhóm Mi Nhóm có thgm tối đa năm thành viên. Tât ccác thành viên ca Nhóm dthi phi được ghi danh vào trang hồ sơ ca Nhóm. Mt thành viên ca Nhóm dthi phải được chỉ định là nhóm trưởng và được ghi rõ vào trang hồ sơ của Nhóm. Nhóm trưởng là người đại din duy nht ca nhóm trong mi vic liên hvi Ban Tiếp nhận Đăng ký. Tt cthành viên ca Nhóm dự thi được xem là đồng tác gica dán gi dthi; sẽ được công nhận như thế trong tt cả các thông báo, trưng bày, trin lãm và các n phm liên quan đến cuc thi, theo thtchi tiết được lit kê trên trang hồ sơ ca Nhóm.
Những đôi tượng không đươc tham dự Các thành viên, nhân viên và/hoc người thân gia đình ca Ban Tchc cuc thi không được d thi. Các thành viên trong Hội Đồng Thẩm Định và Ban Giám Kho, các đồng svà/hoc người
thân trong gia đình ca hcũng không được dthi.
Người dự thi không được gi các dự án đã được đăng báo hoặc công b, dù là 1 phn hay toàn bdự án, trước ngày hết hn np bài trc tuyến.
Người dự thi không được tiết lnhân thân, tên, nước cư trú và/hoặc hành nghề trước khi kết qu Cuộc thi được Ban Tchc Cuc thi công b. Trường hp vi phm bt kỳ quy định nào trên s bloi ngay khi cuc thi.
Thời gian đăng ký Hn cui nhn bài thi trc tuyến: 15/12/2014 Thông báo cho thí sinh đoạt gii: 30/03/2015
Thtục Đăng ký Tt ccác Cá nhân hay Nhóm dthi phải đăng ký trc tuyến trên trang web ca Cuc thi:
www.futurarcprize.com. Miễn phí đăng ký.
Thtc đăng ký
Người dthi phi điền vào bng đăng ký trên trang web dthi. Trong trường hp dthi theo Nhóm, nhóm trưởng sthc hin các thtục đăng ký. Sau khi đăng ký, Thí sinh có thể đăng nhp bng I/C hoc SBáo danh ca mình. Ngay khi đăng nhập, Thí sinh có thtruy cp trang hồ sơ của người dthi và ti tài liu dthi lên.
Mỗi tài khoản ID chỉ được dùng để nộp một bài. Không được sdng tài khon ID ca mt
người để np nhiu bài, hoc Ban Giám kho có toàn quyn loi tt cbài dthi sdng tài khon ID này.
Tiêu chí Đánh giá Ban giám kho tìm kiếm các gii pháp vmt kthut hp lý và bt ngun từ điều kiện địa
phương. Thí sinh phi thc hin mt dán có thchng minh bao gm mt vài hoc tt c nhng yếu tố sau đây:
1. Tính hiệu quả | Sản lượng thuần dương – sn xuất năng lượng, nước hoc thc phm (hoc kết hợp) vượt quá nhu cu ti ch
2. Chăm sóc Sức khỏe | Cá nhân và cộng đồng mi quan hxã hi văn hóa và kinh tế | phn
ng biophilic (gn bó bm sinh vmt cm xúc giữa con người và các hthng hữu cơ – ND).
3. Sinh thái | Sphthuc ln nhau ca các hthng nhân to và tnhiên.
4. Gắn kết | Địa điểm và bn sc | tìm ngun cung ứng địa phương .
5. Hội nhập | Kết nối liên thông, nơi toàn bộ lớn hơn tổng ca các b phn.
6. Vận động | Ảnh hưởng đến nhn thc và hành vi .
7. Thích ứng | ng phó vi biến đổi khí hu | Kim chứng tương lai.
8. Khả năng nhân rộng | Tiềm năng cho ứng dng trên din rng | hiu ng snhân.
Bài dthi Yêu cu
Trước ngày 15 tháng 12 năm 2014, Thí sinh phi np tt cbài dthi theo hình thức điện ttrc tuyến qua trang web cuc thi HOC np bn mm trong đĩa CD hoặc USB* cho văn phòng BCI gn nht. Nếu Thí sinh np bài bng bn mềm trong đĩa CD hoặc USB, vui lòng Sau khi đăng ký, Thí sinh có thể đăng nhập bng I/C hoc SBáo danh ca mình. Ngay khi đăng nhập, Thí sinh có thtruy cp trang hồ sơ của người dthi và ti tài liu dthi lên.
Mỗi tài khoản ID chỉ được dùng để nộp một bài. Không được sdng tài khon ID ca mt
người để np nhiu bài, hoc Ban Giám kho có toàn quyn loi tt cbài dthi sdng tài khon ID này.
Tiêu chí Đánh giá Ban giám kho tìm kiếm các gii pháp vmt kthut hp lý và bt ngun từ điều kiện địa
phương. Thí sinh phi thc hin mt dán có thchng minh bao gm mt vài hoc tt c nhng yếu tố sau đây:
1. Tính hiệu quả | Sản lượng thuần dương – sn xuất năng lượng, nước hoc thc phm (hoc kết hợp) vượt quá nhu cu ti ch
2. Chăm sóc Sức khỏe | Cá nhân và cộng đồng mi quan hxã hi, văn hóa và kinh tế | phn
ng biophilic (gn bó bm sinh vmt cm xúc giữa con người và các hthng hữu cơ – ND).
3. Sinh thái | Sphthuc ln nhau ca các hthng nhân to và tnhiên.
4. Gắn kết | Địa điểm và bn sc | tìm ngun cung ứng địa phương .
5. Hội nhập | Kết nối liên thông, nơi toàn bộ lớn hơn tổng ca các bphn.
6. Vận động | Ảnh hưởng đến nhn thc và hành vi .
7. Thích ứng | ng phó vi biến đổi khí hu | Kim chứng tương lai.
8. Khả năng nhân rộng | Tiềm năng cho ứng dng trên din rng | hiu ng snhân.
Lưu ý: Thí sinh có thể được yêu cu np sau đó các tập tin bn mm ở độ phân giải cao hơn 300
DPI. Ban Tiếp nhận đăng ký thi sẽ tư vấn cho thí sinh nếu / khi cần đến bn mềm độ phân gii
cao.
2) Bài Viết Bài viết phi ghi rõ tài khon ID riêng của Thí sinh và đối tượng dthi (ví dụ ‘Kiến trúc sư’), tên
địa điểm dán và tên dán. Bài viết snói thêm chi tiết mt cách rõ ràng và súc tích phương pháp thiết kế của người dthi, không quá 2.500 t. Bài viết phi nộp theo định dng JPG hoặc PDF và kích thước tp tin ln nht là 2500KB.
Phng vn Thí sinh có thể được yêu cu tham dmt cuc phng vn qua Skype và các ngày hp ca ban giám kho, sẽ được xác nhn sau. Vic này tùy thuc vào yêu cu ca quá trình chm thi.
n danh Ban tchc Cuộc thi đảm bo mt cuc thi công bng. Chcó Ban Tiếp nhận đăng ký nhận dng
được Thí sinh thông qua I/C hoc SBáo danh ca h. Tt cbài dthi np vBan Giám kho chỉ được ghi mã sID riêng này. Không vgiám kho nào có thnhn dng tác gica bt kd án nào bng danh tánh, quốc gia đang cư ngụ hoc hành ngh.
Ban Giám kho Ban Giám kho gm 05 vdo Ban Tchc chỉ định Các Giám kho
Nirmal Kishnani (Singapore), Tiến sĩ, Tng Biên tp ca tp san FuturArc và Trưởng ban Giám khảo thường trú ca các cuc thi Gii FuturArc. Ông đồng thi va là nhà sư phạm vừa là người đang công tác trong lĩnh vc thiết kế Công trình Xanh, hin
đang nắm chc vGing viên Cấp cao và Giám đốc Chương trình ti Khoa Kiến trúc ca
Trường Đại hc Quốc gia Singapore. Ông đã thuyết trình và viết nhiu bài về đề tài quy trình Xanh hóa. Từ năm 2002 – khi ông sáng lp mt trong những công ty chuyên tư vấn thiết kế
Xanh đầu tiên hoạt động Châu Á – ông đã tham gia vào các dự án điển hình trong khu vực như Ngân hàng Phát trin Châu Á, Manila và công viên Gardens by the Bay, Singapore. Tiến sĩ Kishnani tham gia nhiều ban tư vấn ở Đông Nam Á, ông tích cc trong vic phát trin tài liu chính sách và xây dựng năng lực trong lĩnh vực Công trình Xanh. Tiến sĩ Kishnani là tác gica
n phm FuturArc 2012, Greening Asia - Emerging Principles for Sustainable Architecture.
Sanjay PRAKASH (Ấn độ), tt nghiệp Đại hc Kiến trúc, A.I.I.A., là mt kiến trúc sư đầy tâm huyết vi kiến trúc có ý thc về năng lượng, thiết kế thân thiện môi trường, tham gia đại chúng vào quy hoch, âm nhc và thiết kế sn xut. Qua nhiu
năm, ông đã hi nhp tt ccác công trình ca ông vi hoạt động đô thị hóa mi và bn vng vào snghip và cuc sng cá nhân của ông. Lĩnh vực hoạt động và nghiên cu ca ông trong suốt 32 năm qua bao gồm kiến trúc và quy hoạch năng lượng thp và thụ động, hthống điều hòa không khí thp, các hthống nước và năng lượng tự định, xây dng với tre và đất, thiết kế da vào cộng đồng ca tài sn chung, và thiết kế được máy tính htr. Dưới sự hướng dn ca ông, hàng trăm người đã phát trin khả năng thiết kế, công việc ý tưởng hay qun lý trong các lĩnh vực này. Ông là Tư vấn Chính trong công ty thiết kế ca ông, SHiFt: Studio for Habitat Futures Architects and Engineers Pvt. Ltd. (trước có tên là Sanjay Prakash & Associates), và từng là đồng sca DAAT và Studio Plus, những công ty ra đời trước công ty hin ti ca ông. Tên tui và công trình của ông được nhắc đến trong phiên bn thứ hai mươi của nhng công trình tham kho chính trong lch skiến trúc, Lch sKiến trúc (A History of Architecture) ca Sir Bannister Fletcher.
TAN Pei Ing (Malaysia). Tan Pei Ing là Kiến trúc chính ca công ty Kiến trúc PI. Cô đang tích cc tham gia chai vin nghiên cu chuyên nghip trong và ngoài
nước. Pei Ing hin là Chtch ca Hội đồng Kiến trúc Khu vc châu Á (ARCASIA) và Cu Chtch ca PAM. Bộ trưởng BCông trình cũng đã bnhim cô làm thành viên ca Hội đồng Kiến trúc từ năm 2001 Trong năm 2012, thông qua PAM, cô thành lp mt Hi Kiến trúc vì Nhân loi ca Mã Lai và là Chtch đầu tiên ca Hi. Pei Ing đã rt tích cc trong việc đại din PAM và Hội đồng Kiến trúc trong nhiu cuc hp vi các tchc chính phđã tham gia vào các vấn đề có tm quan trng quc gia. Cô là đồng tác gica Mu Hợp đồng Xây dng PAM 2006 (có và không có số lượng, và Hợp đồng phChỉ định) và Tài liệu hướng dn cho các Mu Hợp đồng PAM. Cô và ba đồng tác gicũng đã hoàn thin Mu Hợp đồng PAM cho các Công trình nh. Cô đã giúp son tho BQuy phm Xây dng Li vào cho Người Khuyết tt ti các Công trình Công cng SIRIM, và tmình hoàn thành dtho vvic cung cp nhà cho
người khuyết tt cho CIDB. Pei Ing cũng rt nhit tình thúc đẩy phong trào Xanh và phát trin bn vng, và tham gia tích cc vào vic thành lp công ty Green Building Index Sdn Bhd, mt nlc chung ca PAM và Hip hi các Kỹ sư Tư vn. Cô đã được bnhim làm giám đốc kt khi thành lp vào năm 2009 cho đến năm 2013.
Ada FUNG (Hong Kong). Tiu svà hình nh sẽ được cp nht sm.Giám kho th5 sẽ được chn sau.
Hội đồng thẩm định Hội đồng Thẩm định gồm các thành viên sau được Ban Tiếp nhận đăng ký cuc thi chỉ định: - Robert Krups, Giám đốc Điều hành, BCI Asia; - Candice Lim, Chbút, FuturArc Hội đồng Thẩm định sẽ đảm bo tính hp lca tt cthí sinh tùy theo việc đáp ng những điều kin ca Cuc thi và chun btài liu cho Ban Giám kho. Hội đồng này không có vai trò đánh giá bài dthi.
Giải thưởng Tt cThí sinh thng gii sẽ được trao Kniệm chương FuturArc Prize và gii tin mặt* như sau:
Giải Nhất: Tin mt tương đương SGD15,000 hai năm tp chí
FuturArc
Giải Nhì: Tin mặt tương đương SGD8,000 một năm tp chí
FuturArc
Giải Ba: Tin mặt tương đương SGD4,000 một năm tp chí
FuturArc
Giải Khuyến khích: (mt sgii khuyến khích sẽ được trao, tùy ý Ban Giám kho): một năm tạp chí FuturArc
*Ban Tchc Cuc thi có quyền thay đổi giải thưởng. Giải thưởng sẽ được trao da vào chất lượng bài dthi, bt ktquc gia nào. Giải thưởng cho Nhóm Thí sinh sẽ được trao cho Nhóm trưởng và chia trong nhóm tùy theo các thành viên ca Nhóm. Ngoài các giải thưởng, tt cnhng dán thng gii sẽ được đăng trên trang web ca cuc thi Giải thưởng FuturArc và trong sgn nhất sau đó ca tp chí FuturArc. Ban Giám kho có toàn quyn quyết định vcác Giải thưởng và Gii Khuyến khích. Quyết định ca Ban Giám kho là quyết định cui cùng và ràng buộc đối vi tt cThí sinh.
Đơn vị Tiếp nhận đăng ký dthi có toàn quyn không trao bt kgii nào nếu Ban Giám kho nht trí rng bài dự thi không đủ chất lượng.
Tác quyn
Quyền Sở hữu Trí tuệ Quyn shu trí tuca mi dán np dthi thuc vshữu độc quyn ca tác gidán
Quyền Triên lãm / Quảng cáo Tt ctài liu gi vcho Ban Tiếp nhận đăng ký Cuộc thi sthuc vshu ca Ban, kc quyn sao chép. Bt kbài dthi nào cũng có thể được công b, dù là trên bng, film trình chiếu hoc nh k thut s, trong các hi tho FuturArc và Ltrao gii BCI Asia Top Ten Awards. Các bài dthi sẽ được công btrên trang web FuturArc và được công btrong Tp san FuturArc. Các dán schỉ được trình bày dưới tên ca tác gihoc các tác giả đã ghi lúc đăng ký. Ban Tchc Cuc thi có toàn quyn công bbt khoc tt cdán đã np.
Thí sinh không được quyn công bbài dự thi trước khi có thông báo kết qucuc thi vào ngày do Ban Tchc quyết định. Ngược li, bài dthi sbloi khi cuc thi.
Ngôn ng Tt cbài dthi phải được viết, trình bày và np bng tiếng Anh. Tt cnhng liên lc gia Thí sinh và Ban Tiếp nhận đăng ký phải được tiến hành bng tiếng Anh.
Quyn hy bcuc thi Ban Tchc Cuc thi FuturArc Prize 2015 có toàn quyn hy bcuc thi vi bt klý do gì.
Công b
Thông qua việc đăng ký dự thi, tt cả Thí sinh đều tuyên bố như sau:
a. Tôi / chúng tôi chp nhn tt cả điều kin ca Cuc thi mà không gii hn, hn chế hoc loi
tr.
b. Tôi / chúng tôi không có bt kkhiếu kin gì đối vi Ban tchc Cuộc thi và các đồng sliên
quan đến vic tham gia Cuc thi FuturArc Prize 2015.
c. Tôi / chúng tôi đồng ý cho Ban Tchc Cuc thi có toàn quyền đăng ti, trưng bày và sử dng
tt ccác bài dthi và tài liu np thông qua các phương tiện thông tin, bao gồm, nhưng không
gii hn, vic in n, thuyết trình, trưng bày, và niêm yết điện tvô thi hn. Vào thời điểm đăng
ký dthi, tt cả Thí sinh đều tha nhn như sau:
a. Tt cbài np dthi sthuc shu ca Ban Tchc. Vic sdng tt ctài liệu được np
stùy ý ca Ban Tchc Cuc thi và min bi hoàn.
b. Tt cbài np dthi s ẽ được xem như thông tin đại chúng. Ban Tchc Cuc thi không có
trách nhim bo vquyn shu trí tuca bài dthi.
c. Ban Tiếp nhận Đăng ký có toàn quyn tchi bt kỳ đơn đăng ký dthi và trut quyn dthi
ca Thí sinh nếu Thí sinh không tuân thủ các điều kin dthi.
d. Ban Tiếp nhận Đăng ký không chịu trách nhim nếu bài dthi btht lc, gi nhầm địa ch,
np trhoc đăng ký không đầy đủ.
e. Không được suy lun vic tán thành chính thức quan điểm ca Thí sinh qua vic tham d
Cuc thi.
Liên hệ BCI Vietnam & FuturArc tại Việt Nam:
Anh Nguyễn Minh Quân – FuturArc Coordinator
Email : quan.nguyen@bciasia.com
ĐT : 84 8 3997 4220 – Ext: 16
Fax : 84 8 3997 4150


Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

{picture#http://1.bp.blogspot.com/-Xi_xvKb2xWM/WA4AuP5oJgI/AAAAAAAAukk/zSQVsIQW2X8aD-2HadCTV2veJroCZh7HQCK4B/s322/Lien%2Bhe%2B2.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#facebook.com/nhatminhblog} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.