[Download] Vray Sketchup 2015

Đây là phiên bản Vray dành cho Sketchup 2015. Chúc các bạn vui vẻ.